გერმანული სისხლის სამართალი


ინსტიტუტის საქმიანობაში გერმანული სისხლის სამართალი ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა. ძირითადი აქცენტი გაკეთდება შედარებითსამართლებრივ ანალიზზე და ქართველი იურისტებისთვის გერმანული სასამართლო პრაქტიკის თუ დოგმატიკის გაცნობაზე. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა საჯარო ლექციების გამართვასა და შესაბამისი პუბლიკაციების გამოქვეყნებას.