კონტაქტი

ქართული, გერმანული და საერთაშორისო
სისხლის სამართლის ინსტიტუტი

საქართველოს უნივერსიტეტი,           IV კორპუსი, ოთახი 426.
კოსტავას 77ა
0171 თბილისი, საქართველო
ტელ:

E-mail: institute.criminallaw@gmail.com