პუბლიკაციები

სახელმძღვანელოები/მონოგრაფიები/კრებულები

Bachana Jishkariani, Die Bedeutung des Europäischen Strafrechts und sein Einfluss in Georgien, Nomos, Baden-Baden, 2013;

ბაჩანა ჯიშკარიანი, კაზუსები სისხლის სამართლის ზოგად ნაწილში, გამომცემლობა იურისტების სამყარო, თბილისი, 2015;

ბაჩანა ჯიშკარიანი, სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი-დანაშაული ადამიანის წინააღმდეგ, გამომცემლობა იურისტების სამყარო, თბილისი, 2016;

ბაჩანა ჯიშკარიანი, მარტინ პაულ ვასმერი (რედ.), ქართული ეკონომიკური სისხლის სამართლის ევროპეიზაცია, გამომცემლობა იურისტების სამყარო, თბილისი, 2017;

ბაჩანა ჯიშკარიანი, ევროპული სისხლის სამართალი ევროკავშირის ფარგლებში, მეორე გამოცემა, გამომცემლობა იურისტების სამყარო, თბილისი, 2018;

ბაჩანა ჯიშკარიანი, დანაშაული და სასჯელი, საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი, 2018;

ბაჩანა ჯიშკარიანი, გიორგი თუმანიშვილი, ედვარდ შრამი (რედ.), ევროპული და საერთაშორისო სამართლის ზეგავლენა ქართულ სისხლის საპროცესო სამართალზე, გამომცემლობა მერიდიანი, თბილისი, 2019;

ბაჩანა ჯიშკარიანი, მარტინ პაულ ვასმერი (რედ.), სისხლის სამართალი და ადამიანის უფლებები, გამომცემლობა იურისტების სამყარო, თბილისი, 2019;

ბაჩანა ჯიშკარიანი, თამარ გეგელია, გიორგი დავითური და სხვ., ნარკოტიკული დანაშაული, გამომცემლობა იურისტების სამყარო, თბილისი, 2020;

ბაჩანა ჯიშკარიანი, თამარ გეგელია, იზა კელენჯერიძე და სხვა., სქესობრივი დანაშაულები, გამომცემლობა იურისტების სამყარო, თბილისი, 2020;

ბაჩანა ჯიშკარიანი, მარტინ პაულ ვასმერი (რედ.), სისხლის სამართალი და ადამიანის უფლებები, გამომცემლობა იურისტების სამყარო, თბილისი, 2020;

ბაჩანა ჯიშკარიანი, კაზუსები სისხლის სამართლის კერძო ნაწილში, დანაშაული ადამიანის წინააღმდეგ, გამომცემლობა იურისტების სამყარო, თბილისი, 2021.

სტატიები:

ბაჩანა ჯიშკარიანი, ორმაგი დასჯის აკრძალვა („ne bis in idem“) ევროკავშირის ფარგლებში, საერთაშორისო სამართლის ჟურნალი, თბილისი, 1/2009, გვ. 216-227;

ბაჩანა ჯიშკარიანი, სისხლისსამართლებრივი ინტეგრაცია ევროგაერთიანების/ევროკავშირის ფარგლებში (ევროკავშირის საქმიანობის წესის შესახებ ხელშეკრულების 83-ე მუხლის მე-3 აბზაცზე განსაკუთრებული ყურადღების გამახვილებით), კრებულში ევროპული სისხლის სამართალი, ტურავა (რედ.), თბილისი, 2010, გვ. 164-194;

ბაჩანა ჯიშკარიანი, ევროპული სამართალი და მისი გავლენა ნაციონალურ სისხლის სამართალზე, სამართლის ჟურნალი, თბილისი, 1-2/2010, გვ. 240-256;

ბაჩანა ჯიშკარიანი, სისხლისსამართლებრივი ჰარმონიზაციის კომპეტენცია ევროკავშირის საქმიანობის წესის შესახებ ხელშეკრულების 83-ე მუხლის მიხედვით, მართლმსაჯულება და კანონი, თბილისი, 3/2011, გვ. 102-115;

ბაჩანა ჯიშკარიანი, სიცოცხლის უფლების აბსოლუტური დაცვა და თვითმკვლელობის პრობლემატიკა გერმანული სისხლის სამართლის მიხედვით, მართლმსაჯულება და კანონი, თბილისი, 3/2012, გვ. 102-115;

ბაჩანა ჯიშკარიანი, სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო და მისი კომპეტენცია, თანამედროვე სამართლის მიმოხილვა, თბილისი, 1/2013, გვ. 81-89;

ბაჩანა ჯიშკარიანი, რელიგიური წინდაცვეთა და ჯანმრთელობის დაზიანება-ბავშვის ინტერესების თუ რელიგიური ტრადიციების უპირატესი დაცვა?, გურამ ნაჭყებია - 75 (საიუბილეო გამოცემა), თბილისი, 2016, გვ. 194-203;

ბაჩანა ჯიშკარიანი, ქართული ეკონომიკური სისხლის სამართლის ევროპეიზაცია - ზოგადი მიმოხილვა, კრებულში ქართული ეკონომიკური სისხლის სამართლის ევროპეიზაცია, თბილისი, 2017, გვ, 31-40;

ბაჩანა ჯიშკარიანი, ადევნება, როგორც სისხლისსამართლებრივი შემადგენლობა, გერმანულ-ქართული სისხლის სამართლის ჟურნალი, თბილისი, 3/2018, გვ. 45-49;

ბაჩანა ჯიშკარიანი, სტამბულის კონვენცია და მისი გავლენები ქართულ სისხლის სამართალზე, კრებულში სისხლის სამართალი და ადამიანის უფლებები, ჯიშკარიანი/ვასმერი (რედ.), თბილისი, 2019, გვ. 44-45;

ბაჩანა ჯიშკარიანი, თანამედროვე სისხლის სამართლის პოლიტიკა საქართველოში: გააზრებული ცვლილებები თუ ნაჩქარევი რეაქციები ცალკეულ გამოწვევებზე, გერმანულ-ქართული სისხლის სამართლის ჟურნალი, თბილისი, 3/2020, გვ. 21-27;

ბაჩანა ჯიშკარიანი, თვითმკვლელობაში დახმარების სისხლისამართლებრივი დასჯადობის პრობლემატიკა გერმანიის ფედერაციული საკონსტიტუციო სამართლის პრაქტიკაში, მართლმსაჯულება და კანონი, თბილისი, 4/2020, გვ. 34-48;

ბაჩანა ჯიშკარიანი, სისხლის სამართალი და ხელოვნება, კრებულში სისხლის სამართალი და ადამიანის უფლებები, ჯიშკარიანი/ვასმერი (რედ.), თბილისი, 2020, გვ. 130-140;

ბაჩანა ჯიშკარიანი, გამოხატვის თავისუფლების ფარგლები საქართველოში (სისხლისსამართლებრივი ასპექტების გათვალისწინებით), გერმანულ-ქართული სისხლის სამართლის ჟურნალი, თბილისი, 2/2021, გვ. 49-55.

თარგმანები (გერმანულ-ქართული):

ჰელმუტ ზატცგერი, ევროპული სამართლის ზეგავლენა რუმინულ და გერმანულ სისხლის სამართალზე, კრებულში ევროპული სისხლის სამართალი, ტურავა (რედ.), თბილისი, 2010, გვ. 510-517;

ჰელმუტ ზატცგერი, ევროპული სისხლისსამართლებრივი პოლიტიკის ნაკლი, კრებულში ევროპული სისხლის სამართალი, ტურავა (რედ.), თბილისი, 2010, გვ. 517-523;

ევროპული კრიმინალური პოლიტიკის მანიფესტი, კრებულში ევროპული სისხლის სამართალი, ტურავა (რედ.), თბილისი, 2010, გვ. 523-539;

ჰელმუტ ზატცგერი, საერთაშორისო დანაშაულები რომის სტატუტის მიხედვით, განსაკუთრებით დანაშაული ადამიანურობის წინააღმდეგ, მართლმსაჯულება და კანონი, თბილისი, 4/2011, გვ. 16-32.