პუბლიკაციები

სახელმძღვანელოები/მონოგრაფიები

Bachana Jishkariani, Die Bedeutung des Europäischen Strafrechts und sein Einfluss in Georgien, Nomos, Baden-Baden, 2013;

ბაჩანა ჯიშკარიანი, ევროპული სისხლის სამართალი ევროკავშირის ფარგლებში, თბილისი, 2013;

ბაჩანა ჯიშკარიანი, კაზუსები სისხლის სამართლის ზოგად ნაწილში, თბილისი, 2015.

სტატიები:

ბაჩანა ჯიშკარიანი, ორმაგი დასჯის აკრძალვა („ne bis in idem“) ევროკავშირის ფარგლებში, საერთაშორისო სამართლის ჟურნალი (თბილისი), 1/2009, გვ. 216-227;

ბაჩანა ჯიშკარიანი, სისხლისსამართლებრივი ინტეგრაცია ევროგაერთიანების/ევროკავშირის ფარგლებში (ევროკავშირის საქმიანობის წესის შესახებ ხელშეკრულების 83-ე მუხლის მე-3 აბზაცზე განსაკუთრებული ყურადღების გამახვილებით), კრებულში ევროპული სისხლის სამართალი, რედ. მ. ტურავა, თბილისი 2010, გვ. 164-194.

ბაჩანა ჯიშკარიანი, ევროპული სამართალი და მისი გავლენა ნაციონალურ სისხლის სამართალზე, სამართლის ჟურნალი (თბილისი), 1-2/2010 , გვ. 240-256.

ბაჩანა ჯიშკარიანი, სისხლისსამართლებრივი ჰარმონიზაციის კომპეტენცია ევროკავშირის საქმიანობის წესის შესახებ ხელშეკრულების 83-ე მუხლის მიხედვით, მართლმსაჯულება და კანონი (თბილისი), 3/2011, გვ. 102-115.

ბაჩანა ჯიშკარიანი, სიცოცხლის უფლების აბსოლუტური დაცვა და თვითმკვლელობის პრობლემატიკა გერმანული სისხლის სამართლის მიხედვით, მართლმსაჯულება და კანონი (თბილისი), 3/2012, გვ. 102-115.

ბაჩანა ჯიშკარიანი, სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო და მისი კომპეტენცია, თანამედროვე სამართლის მიმოხილვა, 1/2013, გვ. 81-89.

თარგმანები (გერმანულ-ქართული):

ჰელმუტ ზატცგერი: ევროპული სამართლის ზეგავლენა რუმინულ და გერმანულ სისხლის სამართალზე, კრებულში ევროპული სისხლის სამართალი, რედ. მ. ტურავა, თბილისი 2010, გვ. 510-517.

ჰელმუტ ზატცგერი: ევროპული სისხლისსამართლებრივი პოლიტიკის ნაკლი, კრებულში ევროპული სისხლის სამართალი, რედ. მ. ტურავა, თბილისი 2010, გვ. 517-523.

ევროპული კრიმინალური პოლიტიკის მანიფესტი, კრებულში ევროპული სისხლის სამართალი, რედ. მ. ტურავა, თბილისი 2010, გვ. 523-539.

ჰელმუტ ზატცგერი, საერთაშორისო დანაშაულები რომის სტატუტის მიხედვით, განსაკუთრებით დანაშაული ადამიანურობის წინააღმდეგ, მართლმსაჯულება და კანონი (თბილისი), 4/2011, გვ. 16-32.