ქართული სისხლის სამართალი


ინსტიტუტის ფარგლებში პერიდულად იმართება საჯარო ლექციები და ტრენინგები ქართული სისხლის სამართლის აქტუალურ თემებთან დაკავშირებით. ჩვენს საქმიანობაში განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს ქართულენოვანი სახელმძღვანელოების გამოცემას, იქნება ეს ქართული თუ ევროპული სისხლის სამართლის მიმართულებით. ინსტიტუტის ფარგლებში დამუშავებული პუბლიკაციები ძირითადად ეხება ადამიანის წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულებს, ასევე ევროპული და საერთაშორისო სამართლის ქართულ სისხლის სამართალზე გავლენებს.