•  
  ქართულ-გერმანული სამართლის დიალოგი
   
 •  
  გერმანულ-ქართული შემოდგომის სკოლა სისხლის სამართალში
   
 •  
  გაზაფხულის სკოლა კახეთში